Prijava / odjava prehrane

Prijava in odjava prehrane

 

  • Starši ste za odsotnega učenca dolžni pravočasno odjaviti posamezni obrok.
  • Posamezni obrok je pravočasno odjavljen oz. prijavljen, če se ga odjavi oz. prijavi do 7.30 za tekoči dan. Po preteku odjave posameznega obroka /obrokov velja, da je učenec zopet prijavljen na vse obroke, če starši niste pravočasno podaljšali odjave. Starši lahko odjavite ali prijavite posamezni obrok v eAsistentu (modul Prehrana) ali izjemoma tudi po telefonu na tel. št. (01) 511 68 72 oz. (01) 511 68 71.
  • Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.
  • Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na dnevih dejavnosti, ekskurzijah ter taborih na katerih sodeluje v imenu šole, šolsko prehrano odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
  • Starši ste odgovorni za redno in pravočasno poravnavo stroškov prehrane.
  • Starši ste dolžni v 8-ih delovnih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano.
  • Če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka, vključno s subvencijo.